Familiezorg

Systeemgericht/Familiegericht werken op basis van onder andere de Methode Familiezorg biedt ons, als Stichting Gwoon Handig, de mogelijkheid binnen zorggezinnen vraaggericht te werken. Hierbij trekken we samen met het gezin op om ‘de vraag achter de vraag’ te achterhalen.
 
In onze ondersteuning kijken we naar álle leden binnen het gezin. Wat speelt er echt en welke (ondersteunings)behoeften hebben zij onafhankelijk van elkaar? We kunnen dan passende hulp inschakelen en ervoor zorgen dat het gezin en de passende hulp integraal met elkaar samenwerkt. Wij hanteren hierbij zoveel mogelijk een helicopterview.

Luisteren kan zoveel zeggen

We kunnen bij het gezin thuis de laagdrempelige hulp geven. Dikwijls heeft een zorggezin een intensief zorgprogramma, dus thuisbezoek is dan wenselijk en makkelijk in te passen. Binnen het Systeemgericht/Familiegericht werken op basis van onder andere de Methode Familiezorg is het Familiegesprek een interventie die door de familiecoach thuis uitgevoerd wordt. Precies waar de zorgsituatie is ontstaan. We ondersteunen gezinnen door te werken met een 5-stappenplan.

Stappenplan naar afgestemde familiezorg

* Toelichting Stap 2: Familiegesprek
Het Familiegesprek helpt het zorggezin om op een overzichtelijke manier grip te krijgen op een complexe zorgsituatie. Ook kan het orde scheppen vanaf het ontstaan van de zorgvraag tot aan de indicatiestelling, inregeling van de (formele en informele) zorg en afstemming met de juiste partners voor iedereen in het gezin.

Het gezin wordt zich in het Familiegesprek ervan bewust dat de situatie van de zorgvrager, in dit geval het zorg intensieve kind, een invloed heeft op álle leden van het gezin. Iedereen in dat gezin wordt dus op een of andere manier hierdoor geraakt.

Tijdens het Familiegesprek gaan we met álle gezinsleden om tafel en reflecteren we op de verwachtingen van het gesprek en bepalen een gezamenlijk doel. We nemen door wie er aanwezig zijn, maar ook wie er afwezig zijn. Op papier wordt een genogram gemaakt van het gezin, een schematische weergave waarmee je inzichtelijk maakt wie welke plaats inneemt binnen de gezinsstructuur. Het is vooral interessant om te zien welke plaats de Jonge Mantelzorgers innemen en waarmee zij zich belast voelen. 

Communiceer om te begrijpen en te verbinden

Elk gezinslid (voor zover mogelijk) wordt in het Familiegesprek uitgenodigd hun verhaal te vertellen en verwachtingen, behoeften en emoties met betrekking tot de zorgsituatie te uiten. Gezamenlijk wordt een vraag of probleem over de zorgsituatie geformuleerd. Tijdens het gesprek is er ruimte voor erkenning van pijnlijke ervaringen en gebeurtenissen en de emoties die daarbij horen. Net zoals er ruimte is voor gezinsleden om elkaar complimenten te geven over de sterke punten, competenties en middelen binnen het gezin. 

De familiecoach stimuleert open communicatie tussen gezinsleden, ook als het over lastige onderwerpen gaat. Opvattingen van naasten over de zorgsituatie worden gesignaleerd en besproken in het gezin. Hierbij worden beperkende overtuigingen uitgedaagd (‘Je kunt niet op vakantie met een zorgintensief kind’) en positieve overtuigingen ondersteunt (‘We kunnen geen zeilreis meer maken, maar nog wel naar een huisje op de Veluwe’).
Uiteindelijk is het mogelijk uit dit gesprek een samenvatting te maken van centrale kwesties die in het gesprek aan de orde zijn gesteld en besproken. Dit resulteert in het opstellen van gezamenlijke doelen en afspraken ten aanzien van de zorgsituatie binnen het gezin.